Privacy Statement

Algemeen Privacystatement
L. Kasius Sieraden bv, verder in dit document benoemd als “Kasius”, verwerkt persoons en/of bedrijfsgegevens, verder in dit document benoemd als “gegevens”. Wij willen u hierover graag informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving geldt ook voor Kasius. Met deze privacyverklaring informeren we u  over welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel en op welke wijze deze worden bewaard.

Wat zijn eigenlijk persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, mailadres etc. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer of het kenteken van uw voertuig (ten behoeve van een vervoersverklaring voor onze buitenlandse klanten). Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres die uw voor en achternaam bevat. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met de naam van uw werkgever. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.  

Van wie verwerkt Kasius gegevens?
Kasius verwerkt gegevens van mensen met wie wij direct of indirect een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Naam en adresgegevens bedrijf (NAW)
  • Emailadres of  contactpersoon gegevens
  • Indien opgegeven (mobiele) telefoonnummer
  • Bedrijven die gehandeld hebben met Kasius
  • Mensen en bedrijven die aan onze organisatie zijn verbonden


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?
De administratie-afdeling van Kasius verwerkt de persoons en/of bedrijfsgegevens in onze systemen, de administratieve applicatie van Kasius en de daaraan gerelateerde applicaties zoals de webshop en app.

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen schakelen wij daar waar nodig ook expertise van andere partijen in.

Waarvoor verwerkt Kasius gegevens?
Als u klant, leverancier of medewerker wordt van Kasius of een andere relatie met ons aan wilt gaan hebben we bepaalde gegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als relatie van ons bedrijf in welke hoedanigheid dan ook. Als u eenmaal klant, medewerker of relatie van Kasius bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw (bedrijfs)naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over aan sieraden gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u  zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden in nieuwsbrieven of post. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit vanuit Kasius. Hiervoor moet u toestemming geven en wilt u niet meer benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kunt u dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom facturatie, uitbetalingen enzovoorts. Verwerkt Kasius ook bijzondere persoonsgegevens? Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, dan alleen met uw  toestemming of als u dat ons vraagt.

Hoe gaat Kasius met mijn gegevens om?
Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen Kasius of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Na beëindiging van uw relatie met Kasius worden uw gegevens als niet-actueel aangemerkt en zoveel mogelijk verwijderd en geanonimiseerd.

Hoe worden mijn gegevens beschermd
Kasius doet er alles aan om te zorgen dat uw gegevens veilig worden beheerd en opgeslagen. Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen; doormiddel van firewalls en andere operationele beveiligingsmaatregelen zijn uw gegevens beschermd tegen elektronische inbraken van buitenaf. Inloggen en uw gegevens op onze webshop of brochurecreator worden beveiligd door een HTTPS verbinding met SSL certificaat. Uw gegevens worden beschermd tegen diefstal, brand, hardware en software problemen. En onze medewerkers zijn voorzien van screening.

Wie kan er bij mijn gegevens?
Geselecteerde medewerkers van Kasius kunnen uw gegevens inzien, wijzigen en verwijderen. U kunt dit niet zelf vanwege veiligheidsoverwegingen, maar u kunt ons wel vragen uw persoonsgegevens te bewerken of verwijderen.

Uitwisseling van gegevens
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en wij zullen deze uitsluitend aan door ons gecontracteerde incassobureaus ter beschikking stellen in geval van overschrijding van de door ons gestelde betaaltermijn.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief en daarvoor mailadressen direct uit de administratie worden opgehaald.

Kasius geeft uw bedrijfsgegevens door aan een externe drukkerij voor het versturen van de brochure of een nieuwsbrief (mailadres). Na versturing wordt deze lijst door de drukkerij vernietigd. Wij sturen uw gegevens nooit door aan commerciële of andere ideologische organisaties, tenzij u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Klantgegevens  worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om financiële informatie over gekochte artikelen in het verleden, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Kasius gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Kasius van mij verwerkt?
U kunt bij ons een verzoek doen tot het inzien van uw gegevens door het sturen van een e-mail aan privacy@l-kasius.nl. U krijgt dan van ons een uitdraai uit het systeem met de over u bekende gegevens. Vervolgens kunt u ons vragen deze bedrijfsgegevens aan te passen of persoonsgegevens te verwijderen.

OPT-OUT
Voor het ontvangen van digitale nieuwsberichten is het mogelijk u doormiddel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van die specifieke nieuwsbrief. Indien u geen prijs stelt op informatie over Kasius waarvan u lid bent, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kun u dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen privacybeleid
Kasius behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Disclaimer
De inhoud van www.l-kasius.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Kasius tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Kasius expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies
Kasius is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockiegebruik. Kasius maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Kasius kunt u terecht bij ons speciaal mailadres privacy@l-kasius.nl.